Design, build & maintain contract

Een van onze partners vervult de rol van contractmanager bij een project dat tot doel heeft een leidingnetwerk in te passen in een industrieel gebied teneinde warmte te transporteren. In het project wordt er samengewerkt op basis van een overeenkomst waarin alle ontwerp, uitvoerings- en onderhoudsrisico’s aan de aannemer toebedeeld zijn. Door de vele samenvoegingen heeft het contract een zeer complexe structuur. Er heerst wederzijds wantrouwen, waarbij de opdrachtgever stuurt op de letter van het contract. Wij zijn in een laat stadium ingeschakeld door de opdrachtnemer om te borgen dat het contract wordt nageleefd.

Het belangrijkste is om te sturen op de gestelde contracteisen, de communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en escallaties zo veel mogelijk te voorkomen. Wij hebben de structuur van het contract ontrafeld en vereenvoudigd weergegeven in een verificatiematrix waarbij aan de opdrachtgever aangetoond wordt dat opdrachtnemer aan alle gestelde eisen voldoet. Door deze matrix kreeg het projectteam meer overzicht en inzicht in de aanwezige onderhandelingsruimte. Tevens hebben we zo boetes voorkomen.

Het werken met verificatiematrices en werkpakketten is een van onze vele tools bij systeemgerichte contractbeheersing. Wanneer onder ander deze middelen vanaf het begin worden toegepast, bespaart het tijd, geld en discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.